Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez CERBEX Sp. z o.o. w Krośnie.
Wszystkie dane osobowe przetwarzamy na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CERBEX Sp. z o.o. w Krośnie przy ul. Lwowska 14 38 -400 Krosno, NIP 684 236 4444, strona www.cerbex.pl
W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby Spółki, wysyłając e-mail na adres cerbex@cerbex.pl lub telefonicznie pod numerem 48 13436 83 99.

Cel przetwarzania danych osobowych
W związku z prowadzoną bieżącą działalnością gospodarczą przetwarzamy następujące dane takich osób, jak : kontrahenci oraz potencjalni klienci, dostawcy, pracownicy oraz współpracownicy, kandydaci do pracy :
1) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. umowy zawierane z kontrahentami lub dostawcami, osobami współpracującymi ze Spółką) – dane w tym zakresie będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy (a dane wymagane na mocy przepisów prawa np. podatkowe do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych);
2) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, np. w celach marketingowych, kontaktu z kandydatem podczas rekrutacji – dane w tym zakresie przetwarzamy do czasu wycofania zgody lub do czasu zrealizowania celu, w którym zgoda została udzielona;
3) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej – dane w tym zakresie będą przechowywane przez czas wskazany w przepisach prawnych;
4) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. przetwarzanie w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami, archiwizacji, marketingu bezpośredniego, prowadzenia audytów – dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu realizacji określonego celu, lecz nie dłużej niż zezwalają na to przepisy prawne, a w przypadku marketingu bezpośredniego nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów lub organów
Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów prawnych. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom oraz współpracownikom Administratora upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, o jakich mowa powyżej ; podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu własnej działalności, w tym świadczącym usługi IT, prawne, księgowe, doradcze.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG. W przypadku, gdyby taka potrzeba zaistniała w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością przekazanie danych nastąpi tylko i wyłącznie na zasadach wskazanych w RODO.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowania.

Prawa osób, których dane dotyczą
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości zawarcia umowy lub realizacji zamierzonego działania.