Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, oraz wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy w zakresie sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, firma Cerbex, uwzględniając wieloletnią praktykę w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, opracowała unikatowe, innowacyjne i kompleksowe rozwiązanie w tym zakresie.

Centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Tablica sterownicza

Panel sterujący

CX1201

ZASILANIE – STEROWANIE – KONTROLA – WIZUALIZACJA

produkcja

Potwierdzeniem najwyższych właściwości użytkowych central, oraz zapewnienie możliwość stosowania w ochronie przeciwpożarowej stanowią dokumenty:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0514 wydanie 2

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2665/W

Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 3319/2018

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1905001

Przeznaczenie

Centrala typ CX-1201 może pełnić następujące funkcje w systemie przeciwpożarowym:

A. Centrali sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi – zapewnia sterowanie, kontrolę oraz wizualizację urządzeń systemów ochrony przeciwpożarowej, tj.:

– systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; instalacje grawitacyjne,

– systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; instalacje mechaniczne,

– systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; kurtyny dymowe,

– systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; systemy różnicowania ciśnień,

– systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; klapy przeciwpożarowe,

– systemów sterowania drzwiami i bramami przeciwpożarowymi,

– systemów kontroli instalacji tryskaczowych,

– systemów sterowania i kontroli instalacji zraszaczowych,

– systemów sterowania i kontroli pompowni pożarowych,

– systemów sterowania i kontroli instalacji hydrantowych,

oraz pozostałych urządzeń przeciwpożarowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów rozdział 1, § 2.1. pkt. 9).

B. Tablicy sterowniczej w instalacjach kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym. Załącznik nr 1, decyzja nr 96/577/WE.

C. Panelu sterującego spełniającego wymagania normy prEN-12101-9. Smoke and heat control systems – part 9: Control Panels.

Co wyróżnia system sterowania urządzeniami pożarowymi CX 1201, spośród innych rozwiązań dostępnych na rynku?

Centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi CX-1201 ma budowę rozproszoną (sieciową) z redundantną komunikacją światłowodową w postaci ringu. W przypadku uszkodzenia jednej „gałęzi” ringu, system przełączy się w czasie <5ms na połączenie redundantne sygnalizując ten stan uszkodzeniem na panelu czołowym centrali MASTER. Uszkodzenie to nie powoduje utraty komunikacji systemu oraz pełnej funkcjonalności.

Każdy węzeł systemu nadzoruje stan zasilania sieciowego, poziomy napięć oraz symetrię faz (zasilanie 3-fazowe), a także stan wszystkich elementów (pośrednio lub bezpośrednio) mających wpływ na zanik zasilania wewnątrz centrali (wyłączniki nadprądowe, rozłączniki,  zasilacze itp.)

Wszystkie przewody zasilające urządzenia wykonawcze systemu oraz przewody kontrolne tychże urządzeń monitorowane są na wypadek przerwy lub zwarcia, ponadto przewód kontrolny oprócz sygnalizacji uszkodzenia służy również do identyfikacji stanu elementu wykonawczego, także kontroli zadziałania. Monitorowanie przewodów urządzeń wykonawczych odbywa się za pośrednictwem modułów końca linii. Wyjątkiem od tej reguły są przewody urządzeń wykonawczych, których uszkodzenie powoduje przejście w stan pożarowy „bezpieczny” np. trzymacze drzwiowe.

Ponadto system zapewnia kontrolę ciągłości przewodów zasilających silniki 3-fazowe urządzeń wykonawczych tj. wentylatorów, pomp, napędów bram i kurtyn przeciwpożarowych itp. (kontrola zwarcia i przerwy w poszczególnych żyłach przewodów podczas pracy i postoju silnika). System pozwala na włączenie/wyłączenie silnika za pośrednictwem stycznika (uwaga – rozruch bezpośredni silnik asynchroniczny klatkowy prąd rozruchowy 8 x IN) lub sterowanie prędkością obrotową silnika wentylatora za pośrednictwem falownika (rozruch częstotliwościowy – brak udarów prądowych związanych z rozruchem bezpośrednim).

Kontakt :

Mirosław Dybczyk
Dyrektor Produkcji

tel. +48 13 43 683 99 w.80
tel. kom. +48 602 301 094
e-mail: m.dybczykat-signcerbex.pl
Serdecznie zachęcamy do współpracy !!!


W celu pobrania informacji o Centrali CX1201 prosimy o wypełnienie poniższego formularza, po wypełnieniu przesłane zostaną następujące pliki:

lp.Nazwa pliku
1.Folder centrali CX 1201
2.Świadectwa dopuszczenia CNBOP nr 4974/2023
3.Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0514 wydanie 3
4.Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2665/W
5.Krajowa Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych nr 02/C/2023
6.Dokumentacja techniczno-ruchowa CX1201
7.Informacja techniczna dla Projektantów
8.Prezentacja CX 1201
9.Kalkulator długości przewodów w systemie
10Tabela zestawienia central CX1201
11.Opinia o innowacyjności centrali CX1201
12.Podstawa prawna stosowania centrali sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi CX1201
13.Problemy z systemami różnicowania ciśnień i ich modernizacją
14.Wymagania dla centrali sterujących systemem różnicowania ciśnień
15.Warunki gwarancji
Przesłane na adres email po wypełnieniu formularza.
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

* Administratorem danych jest:
Cerbex Sp. z o. o.
ul. Powstańców Warszawskich 14
38-400 KROSNO
tel: +48 13 43683 99
lub: +48 13 432 37
Pn – Pt: 7:00 – 16:00
e-mail: cerbex@cerbex.pl