Certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu CX2004.

1. Informacje wstępne dotyczące przeciwpożarowego wyłącznika prądu CNBOP

Funkcja, jaką pełni przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) w obiektach budowlanych, została określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065). Zgodnie z wymaganiami urządzenie to powinno odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. W §183 ust. 3 ww. rozporządzenia określono miejsce instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu: „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany”. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym określa, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) składa się z następujących elementów:
· Urządzenia wykonawczego,
Aparat wykonawczy PWP, którym zazwyczaj jest rozłącznik lub wyłącznik stanowiący element mechanicznego odłączenia dopływy energii elektrycznej do budynku, umieszczony w oddzielnej obudowie instalowany w pomieszczeniu technicznym lub w złączu kablowym lub przy wejściu do budynku.
· Urządzenia uruchamiającego,
Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnału łącznikiem mono lub bistabilnym do automatyki PWP lub bezpośrednio na cewkę urządzenia wykonawczego PWP.
· Urządzenia sygnalizującego,
Sygnalizator optyczny wskazujący jednoznacznie o wyłączeniu zasilania na budynku poprzez świecenie ciągłe, sterowany za pośrednictwem automatyki PWP lub bezpośrednio ze styków krańcowych urządzenia wykonawczego PWP. Zestaw przeciwpożarowego wyłącznika prądy CX2004 składa się z urządzenia sygnalizującego oraz urządzenia wykonawczego w myśl w/w rozporządzenia, przeznaczonych do współpracy z urządzeniami uruchamiającymi innych producentów, które to dostępne są na rynku i posiadają stosowne certyfikaty.

2. Zasada działania wyłącznika PPOŻ

Struktura systemu przeciwpożarowego wyłącznika prądu CX2004 wygląda następująco:

Schemat PWP ppoż wyłącznik prądu

Urządzenia uruchamiające połączone są równolegle co powoduje że naciśniecie dowolnego z nich spowoduje wyłączenie urządzenia wykonawczego i w rezultacie wyłączenie napięcia zasilającego budynek. Natomiast urządzenie sygnalizacyjne w postaci sygnalizatora LED sterowane jest z wyjść modułu lub bezpośrednio ze styków krańcowych urządzenia wyłączającego odzwierciedlając stan samego urządzenia wyłączającego. System przeciwpożarowego wyłącznika prądu może składać się z wielu urządzeń uruchamiających, których użycie spowoduje natychmiastowe wyłączenie wszystkich modułów wykonawczo-sygnalizacyjnych lub w zależności od rozwiązania projektowego np. wyłączenie UPS nastąpi po wciśnięciu wydzielonego urządzenia uruchamiającego po odliczeniu konfigurowalnego czasu zwłoki lub po otrzymaniu sygnału zwrotnego z systemów teleinformatycznych o gotowości wyłączenia UPS.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu CX2004 produkowany jest w dwóch wariantach:

· CX2004 – bez kontroli ciągłości przewodów do urządzenia uruchamiającego.
· CX2004 – z kontroli ciągłości przewodów do urządzenia uruchamiającego.

3. Urządzenie wykonawczo-sygnalizacyjnego CX2004 – bez kontroli ciągłości przewodu do urządzenia uruchamiającego.

Jest to rozwiązanie najprostsze nie posiadające kontroli nad instalacją sterującą rozprowadzoną po budynku pomiędzy urządzeniem uruchamiającym oraz urządzeniem wykonawczym, co powoduje konieczność wzmożonych prac konserwacyjno-serwisowych. Rozwiązanie zalecane dla obiektów ze
stałą obsługą techniczną oraz możliwością czasowego wyłączenia zasilania budynku w celu testowania instalacji. Niniejsze rozwiązanie jako element główny wykorzystuje wyłącznik lub rozłącznik zamontowany w dedykowanej obudowie wyposażony w wyzwalacz wzrostowy/zanikowy, natomiast styki pomocnicze służą do sygnalizacji stanu na urządzeniu sygnalizacyjnym oraz urządzeniu uruchamiającym.

· Wyzwalacz wzrostowy – powoduje otwarcie styków urządzenia wykonawczego PWP w przypadku podania napięcia zasilającego na cewkę wyzwalacza. Słabym punktem tego rozwiązania jest, to że w przypadku zaniku napięcia zasilającego w sieci wyłącznik/rozłącznik nie zostanie wyłączony oraz w przypadku uszkodzenia przewodu pomiędzy urządzeniem uruchamiającym a urządzeniem wykonawczym również nie nastąpi wyłączenie.

· Wyzwalacz zanikowy – powoduje otwarcie styków urządzenia wykonawczego w przypadku zaniku lub obniżenia się napięcia poniżej wartości dopuszczalnej przez cewkę wyzwalacza. Mamy nieco zwiększony poziom bezpieczeństwa lecz również może powstać problem podczas
uszkodzenia przewodu w postaci zwarcia, pomiędzy urządzeniem uruchamiającym a urządzeniem wykonawczym co skutkować będzie brakiem wyłączenia urządzenia wykonawczego. Zasilanie niezbędne do zadziałania wyłącznika pobierane jest za pośrednictwem przerzutnika faz, mającego na celu zapewnienie energii do zadziałania wyzwalacza nawet po zaniku napięcia na jednej lub dwóch fazach. Dopuszcza się wykorzystanie wyzwalaczy 230VAC lub 24V (zwiększony poziom bezpieczeństwa obsługi 24V stanowi napięcie bezpieczne). Przy wykorzystaniu wyzwalaczy 230V do urządzenia uruchamiającego doprowadzone jest napięcie 230V, dlatego też styk urządzenia uruchamiającego musi być dostosowany do pracy z takim napięciem.
Lampki sygnalizacyjne urządzenia uruchamiającego również muszą być dostosowane do napięcia 230VAC, gdyż w wersji z wyzwalaczem 230V napięcia fazowe 230V, poprzez styki pomocnicze wyłącznika zapalą odpowiednie diody. W wersji 24V, lampki również powinny pracować z napięciem 24V.

przeciwpożarowy wyłącznik prądu
przeciwpożarowy wyłącznik prądu cnbop

Parametry techniczne:

tabela 1

4. Urządzenie wykonawczo-sygnalizacyjnego CX2004 – z kontrolą ciągłości przewodu do urządzenia uruchamiającego.

Rozwiązanie preferowane do rozległych oraz skomplikowanych obiektów przemysłowych i/lub budynków biurowych i użyteczności publicznej tam gdzie czasowe wyłączenie zasilania budynku do celów testowych nie jest możliwe i/lub bardzo utrudnione. Rozwiązanie analogicznie jako główny element wykorzystuje wyłącznik lub rozłącznik instalowany w dedykowanej obudowie wyposażony w wyzwalacz wzrostowy/zanikowy.

· Wyzwalacz wzrostowy – powoduje otwarcie styków urządzenia wykonawczego PWP w przypadku podania napięcia zasilającego na cewkę wyzwalacza. Zwiększenie bezpieczeństwa w tym rozwiązaniu polega na zastosowaniu zasilacza buforowanego który zapewni podanie napięcia na cewkę wyzwalacza nawet w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku uszkodzenia przewodu pomiędzy urządzeniem uruchamiającym a urządzeniem wykonawczym natychmiast zostanie wysłany sygnał o wykryciu uszkodzenia do systemu nadrzędnego np. SSP i/lub BMS za pośrednictwem modułu kontrolno-sterującego MKIN-PWP.

· Wyzwalacz zanikowy – powoduje otwarcie styków urządzenia wykonawczego w przypadku zaniku lub obniżenia się napięcia poniżej wartości dopuszczalnej przez cewkę wyzwalacza. Zwiększenie bezpieczeństwa w tym rozwiązaniu polega na zastosowaniu modułu kontrolno-sterującego
MKIN-PWP, który natychmiast po wykryciu uszkodzenia przewodu, pomiędzy urządzeniem uruchamiającym a urządzeniem wykonawczym wyśle sygnał o uszkodzenia do systemu nadrzędnego np. SSP i/lub BMS. W niniejszym rozwiązaniu element sygnalizująco-sterujący stanowi dedykowany moduł kontroli i nadzoru MKIN-PWP, którego zadaniem jest kontrola ciągłości przewodu do urządzenia uruchamiającego, sterowanie wyzwalaczem zanikowym lub wzrostowym, odliczenie czasu opóźnienia do wyłączenia w przypadku współpracy z systemami UPS oraz wejściem zezwalającym na wyłączenie, współpraca z integratorem lub centralą sterującą pozwalając na wyłączenie zdalne zasilania- z poziomu integratora/centrali sterującej. Moduł MKIN-PWP posiada dodatkowo wyjścia realizujące następujące funkcję: sygnał wyłącz do następnej sekcji wyłącznika, uszkodzenie modułu do systemów nadrzędnych, zadziałanie urządzenia wykonawczo-sygnalizującego, sygnał wyłącz do systemów UPS. Cała automatyka sterująco-sygnalizująca zasilona zostanie z zasilacza buforowanego, zapewniając tym samym ciągłość dostawy energii do części sygnalizacyjno-sterującej nawet w przypadku zaniku zasilania sieciowego, co zapewni prawidłową sygnalizację zadziałania wyłącznika nawet w przypadku braku zasilania sieciowego. Akumulator współpracujący z zasilaczem buforowanym zostanie tak dobrany aby zapewnić ciągłość dostawy energii na min. 30min w przypadku zaniku zasilania przed wyłącznikiem PWP. Moduł MKIN-PWP pozwala na połączenie z systemami integracji/integratorami lub innymi systemami wizualizacji za pośrednictwem interfejsu RS485 wykorzystując protokół BacNET MS/TP lub za pośrednictwem innego protokołu np. modbus przy wykorzystaniu opcjonalnego sterownika dokonującego konwersji protokołów. Ponadto moduł urządzenia wykonawczo-sygnalizacyjny może być wyposażony w sterownik programowalny wraz z dodatkowymi modułami wejść/wyjść oraz opcjonalny switch komunikacyjny. Moduł wykonawczo-sygnalizacyjny może stanowić integralną część zasilacza CX1604, rozdzielnicy/rozdzielni przeciwpożarowej lub stanowić element autonomiczny. Doposażenie modułu urządzenia wykonawczo-sygnalizującego w sterownik wej./wyj. i switch komunikacyjny zapewni pełną kompatybilność z zasilaczem urządzeń przeciwpożarowych CX1604 i centralami sterującymi urządzeniami przeciwpożarowymi CX1201, pozwalając na wspólną komunikację za pośrednictwem ringu komunikacyjnego central zapewniając tym samym sterowanie PWP z poziomu central CX1201 i wizualizację stanów.

wyłącznik przeciwpożarowy fotowoltaika

Parametry techniczne:

tabela2 

CX2004_1STR

Kontakt :

Mirosław Dybczyk
Dyrektor Produkcji

tel. +48 13 43 683 99 w.80
tel. kom. +48 602 301 094
e-mail: m.dybczykat-signcerbex.pl

Dawid Bal

Kierownik ds. ofertowania

tel. +48 13 43 683 99 w.81
tel. kom. +48  885 661 124
e-mail: d.balat-signcerbex.pl

Dariusz Czaja

Kierownik ds. projektowania produktów

tel. +48 13 43 683 99 w.83
tel. kom. +48 509 020 956
e-mail: d.czajaat-signcerbex.pl

Serdecznie zachęcamy do współpracy !!!


W celu pobrania informacji o Przeciwpożarowym Wyłączniku Prądu prosimy o wypełnienie poniższego formularza, po wypełnieniu przesłane zostaną następujące pliki:

lp.Nazwa pliku
1.Folder CX 2004
2.Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1013 wydanie 2
3.Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0426
4.Krajowa Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych nr 02/PWP/2023
5.Krajowa Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych nr 03/PWP/2023
6.PWP CX 2004 – w pytaniach i odpowiedziach
7.Cennik 80A – 630A – SCHNEIDER od 04-04-2024
8.KATALOG (BK) PWP CX2004_SCHNEIDER_2023
9.KATALOG (ZK) PWP CX2004_SCHNEIDER_2023
Przesłane na adres email po wypełnieniu formularza.
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

* Administratorem danych jest:
Cerbex Sp. z o. o.
ul. Powstańców Warszawskich 14
38-400 KROSNO
tel: +48 13 43683 99
lub: +48 13 432 37
Pn – Pt: 7:00 – 16:00
e-mail: cerbex@cerbex.pl